Evangeliegemeente Saron

 Samenkomst

Elke zondag komen we als leden van Saron samen in een eredienst waarin Christus Jezus centraal staat. Tijdens de samenkomst die duurt van 9.50 uur tot ongeveer 11.30 uur, eren en luisteren we naar God. Dat eerste doen we tijdens de zangdienst met lofprijzing en aanbidding. Als de zangdienst eindigt gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst en gaan we luisteren naar God door de prediking. Wij geloven dat God tot de mens spreekt door Zijn Woord (de Bijbel). Er wordt 30-35 minuten gepreekt over Bijbelse onderwerpen en uitgaande van Bijbelgedeelten. De preken zijn onderwijzend van aard. Er wordt theoretisch aandacht besteed aan de tekst en uitleg gegeven over de betekenis maar ook een praktische toepassing voor het dagelijks leven is natuurlijk onmisbaar. Daarbij is de nadruk soms bemoedigend, soms vermanend  en ook uitdagend. De samenhang van de preek kan soms gevolgd worden via een PowerPoint presentatie.

Na de prediking vieren wij ter nagedachtenis aan het volbrachte werk van de Here Jezus Christus de maaltijd zoals door onze Here zelf ingesteld. Een ieder die Jezus Christus aanvaard heeft als persoonlijk Redder en Verlosser van zijn/haar zonden, wordt van harte uitgenodigd om deze maaltijd mee te vieren.
Ten slotte richten we ons na het avondmaal in gebed tot God. Dit doen wij tijdens een zogenaamde "Tijd van Aanbidding", daarbij is het onze bedoeling om God, d.m.v. een lied og gebed, te benaderen met onze dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft en onze aanbidding voor Wie Hij is. Hier nemen we ongeveer 10 minuten voor. Er is voor iedereen de mogelijkheid om in stilte daar mee om te gaan maar er is ook gelegenheid, hardop te spreken met God.
Na de aanbidding komen de kinderen terug van hun samenkomst en wordt er een zegen gevraagd over de week die komen gaat en wordt de dienst afgesloten. Heeft u gebed nodig omdat u bijvoorbeeld (ernstig) ziek bent dan is er de gelegenheid om al of niet te midden van de gemeente voor u te laten bidden.Na de dienst is er de gelegenheid om koffie te drinken.
 Visie van Saron

Evangeliegemeente Saron vindt haar grondslag in de liefde van God, de Vader, die Hij toont in zijn Zoon Jezus Christus.

U vindt  deze liefde verwoord in Joh. 3:16. Evangeliegemeente Saron erkent de Bijbel als het door God ingegeven en geïnspireerde Woord zoals verwoord in 2 Timotheus 3:16-17 Evangeliegemeente Saron gelooft dat volgens Gods Woord de gehele wereld in zonde is gevallen. Redding is alleen mogelijk door Zijn Zoon, Jezus Christus.

1 Timotheus 1:15 Evangeliegemeente Saron gelooft dat de Heilige Geest, naar Zijn belofte, gekomen is als Trooster. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid en wanneer wij tot geloof komen worden we met de Heilige Geest verzegeld Efeze 1:13-14

Evangeliegemeente Saron wil in deze gevallen wereld zijn als een baken in de zee, wijzend naar de veilige thuishaven Jezus Christus. We willen de verloren mens bij Hem terug brengen, want bij Hem is volkomen verlossing en bevrijding. Als we Hem aanvaarden als onze Redder, als onze Koning, als Heer, dan zijn we, gereinigd door Zijn bloed, een kind van God geworden en mogen we delen in zijn heerlijkheid. Klik op de knop voor de verkorte visie  van Evangeliegemeente Saron.

verkorte visie Saron

 Oudsten

De volgende Oudsten zijn aangesteld door de gemeente en dragen het geestelijk gezag. De Oudsten-en diakenraad van Saron: De leiding van de gemeente, is in handen gelegd van de oudsten die samen met de diaken Ron Hundscheidt (penningmeester), Inger Roeters (kinderwerk), Arjan Hokke (facilitaire zaken) en Erik Buurmans (secretaris) de oudstenraadvormen. 

Het Oudstenteam bestaat uit:

Br. Bert Boers

Ik heb, toen ik gevraagd werd oudste te zijn voor en in de gemeente Saron, daar onder voorbehoud in toegestemd, omdat ik in mezelf niet die kwaliteiten had ontdekt. De Here heeft mij, in de loop van zo’n 15 jaar, rijk gezegend, in de taak die ik heb gekregen. Ik hoop in dit alles, dat ook de gemeente daardoor gezegend is geworden.

Br. Arie van Pelt

Op het moment dat mij gevraagd werd oudste te worden voelde ik heel duidelijk dat mijn hart uitging naar het pastoraat. Op de zondag dat ik werd ingezegend meldde zich na de dienst een broeder en drie zusters om mij in deze taak te ondersteunen. Vanaf de eerste dag vervul ik samen met deze vier gemeenteleden mijn taak als oudste met heel veel vreugde

Br. Jaap de Jongh

Ik hoop door Gods genade de gemeente Saron te mogen dienen met de gaven die de Here God mij gegeven heeft

Taakomschrijving:
De oudsten hebben primair een geestelijke taak binnen de gemeente, zij zijn opzieners/herders. Zij hebben de zorg voor de gemeente, het toezicht en de leiding. Ook hebben zij een voorbeeldfunctie binnen de gemeente.


De leiding van de gemeente ligt bij de broederraad. Wij als oudsten hebben alleen een adviserende rol, maar zijn verder gelijk aan alle overige broeders in de raad.Waar het gaat om geestelijke zaken zijn wij inderdaad als oudsten verantwoordelijk.
     


Bewaking Bijbelse leer:

De oudsten bewaken de ‘gezonde leer’ binnen de gemeente en spreken indien noodzakelijk de leden hierop aan. Ook geven de oudsten directe leiding aan de gemeenteleden met een geestelijke taak binnen de gemeente.

Vertrouwelijk gesprek:
De gemeente zal met al haar persoonlijke nood naar de oudsten toe kunnen gaan in het besef dat ieder zielszorgelijk gesprek als vertrouwelijk beschouwd zal worden.

 Avondmaal

Maaltijd des Heren

Elke zondag vieren wij ter gedachtenis aan het volbrachte werk van de Here Jezus Christus de maaltijd zoals door onze Here zelf ingesteld. Een ieder die Jezus Christus aanvaard heeft als persoonlijk Redder en Verlosser wordt van harte uitgenodigd om deze maaltijd mee te vieren. 

 Dopen

Geloofsdoop door onderdompeling


Evangeliegemeente Saron gelooft dat de geloofsdoop door onderdompeling de Bijbelse doop is. Wij geloven dat we door onder te gaan in en weer op te staan uit het waterbad aan de wereld laten zien dat we voor de wereld zijn gestorven maar levend gemaakt in Jezus Christus. Wilt u meer informatie over de geloofsdoop door onderdompeling of heeft u vragen, 
mail ons dan.